TERAPIE A PORADENSTVÍ

Duchovní rozvoj a terapie jsou, v našem pojetí, takříkajíc spojené nádoby.

Vše, co nám brání v proudění Světla a v uvědomování si naší skutečné podstaty, způsobuje nevědomost a veškeré vnitřní i vnější konflikty.

Tyto bloky lze beze zbytku rozpouštět jedině jejich pochopením. Nezastupitelnou úlohu tu plní meditace, v níž, Světlem Poznání, jsou rozpouštěny kořeny naší nevědomosti, a která tím, že nám umožňuje žít náš život vědomě, nám pomáhá v tom, aby v nás nezapouštěly kořeny nevědomosti nové.

Existují však další, pomocné, nástroje, z nichž některé nám pomáhají vynést kořeny našich problémů z podvědomí či nevědomí do vědomí, a tím nám poskytují příležitost k tomu, abychom je mohli zpracovat (sem patří například regresní terapie a některé směry reiki, zejména Imara a Amara), jiné nám prostě „vyčistí“ to, na co jsme v dané chvíli již zralí, často bez poskytnutí podrobných detailů okolností vzniku příčin našich problémů (například některé jiné směry reiki a SRT).

V naší praxi uplatňujeme kombinaci těchto i jiných přístupů, kterou nazýváme duchovním léčením. Některé z nich používáme i samostatně. K diagnostice používáme zpravidla automatickou kresbu.

Lenka má schopnosti, jimž se někdy říká paranormální. Je vynikající médium a dokáže číst v Knize Života, v takzvaných Akašických záznamech, které se před jejím vnitřním zrakem odvíjejí jako film, v němž ona vnímá i pocity a myšlenky jeho aktérů. Komunikuje s dušemi zemřelých i s bytostmi z jiných dimenzí, se skřítky, vílami, anděly, nanebevzatými mistry a podobně. A především má přímé a vědomé napojení na Zdroj a Kristovo vědomí.

Díky těmto schopnostem můžeme nabídnout pomoc prakticky v jakékoliv oblasti života klienta. Jediné, co k tomu potřebujeme, je svolení.

Každodenní samozřejmostí je pro nás duchovní práce na sobě samých. Vedeme k tomu i naše klienty, neboť skutečné a trvalé uzdravení psychických, fyzických i vztahových problémů může nastat pouze tehdy, probudíme-li sami v sobě čistou lásku a hluboké pochopení zákonů vesmíru.

Pár slov k samotnému průběhu...

Jak je uvedeno výše, základem je svolení klienta i Vesmíru.

Zájemce je požádán o datum narození, jméno a příjmení, popř. bydliště. Pokud chce někdo zůstat z jakéhokoli důvodu v anonymitě, je to respektováno, ale pro naší práci je vždy lepší, pokud máme k dispozici alespoň některý z těchto údajů.

Nejprve nakreslíme obrázek pomocí automatické kresby, většinou ještě před samotným setkáním. Již tam se ukáží a vyjeví základní orientační informace, na jejichž základě se následně odvíjí samotná terapie.

Domluvíme datum setkání nebo je možné pracovat i na dálku. V tom případě je klientovi zaslán podrobný písemný záznam terapie, včetně obrázků. Většinou zasíláme obrázek, ukazující situaci před terapií, a rovněž obrázek, který zachycuje aktuální situaci po terapii.

Pokud se domluvíme na osobním setkání, pak na jedno sezení je potřeba si rezervovat nejméně 4 hodiny času - není vhodné terapii uspěchat. Může se pak stát, že na povrch nestačí vyplynout některá důležitá skutečnost.