PROČ MEDITOVAT?

Jestliže se chystáme přijít na kurz, měli bychom mít nějakou motivaci. Měli bychom mít nějakou představu o tom, co od meditace očekáváme. Jak už jsem se zmínil, odpověď na tuto otázku může být velice různorodá. Pokusím se tedy přiblížit, jak bych na ni stručně odpověděl já sám:

V českém jazyce existuje slovo „duše“. V anglickém jazyce jsou jeho ekvivalenty slova „soul“ a „spirit“. Avšak v některých jiných jazycích existuje pro duši více výrazů, z nichž každý se vztahuje k jinému aspektu toho, čemu se v češtině říká duše. Například v hebrejštině existují 3 taková slova:

Nefeš, vyjadřující bezbřehé Vědění.

Ruach, vyjadřující bezbřehou Lásku.

Nešama, vyjadřující ego, osobnost.

Ekvivalenty Nefeše a Ruachu v sanskrtu jsou Buddhi a Átman.

Ego vzniká tehdy, jestliže se oddělujeme od Nefeše a Ruachu, jež jsou hlubší či vyšší přirozeností každého jedince. Jeho skutečnou podstatou, odrazem Božství. „Bůh stvořil člověka k obrazu svému.“ Proto J. Krishnamurti řekl, že pokud neexistuje tato oddělenost, tak potom žití samotné je skutkem lásky. Proto veliký český mystický básník Otokar Březina v básni Láska napsal: ... „nekonečno všech cest kříží se v duši milujícího...“

„V průvodu stínů vychází duše stoupajícího; však stíny bojí se výší
a zemdlí na strmých cestách a zraky milujících se jasní;
jediná pýcha závrati nezná, bojte se pýchy, ó bratří!

Odměnou vaší budou chvíle, kdy spatříte zemi světlem své lásky:
Pozdrav vám vykřiknou krajiny v květu, nejhlubší mlčení dají vám lesy,
A zrající léta, jež vábí písní podzim do polí a zahrad,
řeknou vám tajemství věčné své žízně po nových jarech.

I bude poznání vaše jako potkání noci a dne, které má za svědky tisíce hvězd,
A za křídly vašich odlétlých hodin zvlní se brázdy éterné vůně.
I rozšíří se pohled váš jako čas plný světla a obejme zemi,
v úsměvu vašem tisíce úsměvů zasvítí z tisíce duší,
tisíce smrtí budete potkávat najednou v tisíci cestách bez bázně
a uzříte zástupy nesčíslných životů vcházeti v jediný život.“

Proto byl nezaměstnanému pilotovi Richardu Bachovi jedné noci nadiktován příběh, který nazval Jonathan Livingston Racek. Překrásná alegorie na meditaci a její ovoce.

Proto na celém světě není nic, co by lidem, kteří v sobě Lásku realizovali, mohlo jakkoli ublížit.

Prorok Micheáš se v Bibli zamýšlí nad tím, jak by měl člověk žít, jak by se měl chovat, aby se zalíbil Bohu. Ptá se, zda se mu má klanět, zda mu má obětovat tisíce beranů, roční telata, spousty drahocenného oleje, přinášet mu zápalné oběti. Ptá se dokonce, zda mu má obětovat svého prvorozeného syna:

Dám-liž prvorozeného svého za přestoupení své,
plod života svého za hřích duše své?

A potom říká, že Bůh člověku přece sdělil, co jest dobrého a co od něj očekává. Pouze to, aby žil spravedlivě a hájil spravedlnost, aby byl empatický a pokorný. Aby žil v souladu s Božími, neboli vesmírnými zákony.

Na kurzu jsou účastníci s těmito věcmi blíže seznámeni z pohledu mystické kabaly.

Meditace je o sebepoznávání. Umožňuje nám transcendovat naše ego, uvědomit si naši skutečnou podstatu, prožít Lásku, získat Vědění, prohlédnout triky naší mysli, poznat, jak ego funguje, stále hlouběji a hlouběji pronikat k podstatě bytí, osvobozovat se od závislostí, strachu, hněvu, obsesí, traumat z minulosti, urputném lpění na našich názorech ... Bdělá pozornost meditace je jako světlo, kterým si posvítíme na naše myšlenky, na naše emoce. A v tom světle Poznání je můžeme poznat takové, jaké skutečně jsou, jak působí v našem životě, jak nás zaslepují a ovládají.

Meditace nás učí Lásce a toleranci, rozvíjí naši intuici, učí nás pokoře a přijetí, osvobozuje od bolesti. Vede nás k moudrosti. Pomáhá nám integrovat pravou a levou mozkovou hemisféru, rozvíjí schopnost soustředění i tvořivost. Je léčivá. Nejen duševně, ale i po fyzické stránce.

Jestliže meditují rodiče, má to nesmírně pozitivní vliv na děti. Děti žijí do určitého věku v energetickém poli maminky a působí na ně samozřejmě i to tatínkovo. Meditace rodičů působí na děti velice léčivě.

Příklad z praxe:

V jedné rodině děti trpěly astmatem. Tatínek byl despota, který, mimo jiné, nutil rodinu k vegetariánství. Maminka začala meditovat a otec později také. Po roce astma u dětí naprosto zmizelo.

Další příklad:

V jiné rodině měly všechny tři děti od narození astma. Maminka začala meditovat a u jednoho dítěte došlo k naprostému vyléčení, u dalších dvou ke zmírnění astmatu. Čtvrté dítě se narodilo již zcela zdravé.

Obejměte své dítě po meditaci.